Wyszukiwanie informacji o grantach i dofinansowaniu na badania i rozwój

by Izabela Kijenska Dabrowska
0 komentarz

 Polscy przedsiębiorczy naukowcy, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, mogą skorzystać z szerokiej oferty programów wspierania rozwoju nauki.

W kolejnej części cyklu przedstawiamy informacje o instytucjach pozarządowych, innych dedykowanych portalach internetowych oferujących informacje dotyczące dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizacji wyników badań lub współpracy biznesu z nauką realizowanych w Polsce lub we współpracy międzynarodowej. Dodatkowo przedstawiamy informacje o popularnych portalach społecznościowych oferujących ciekawe informacje dla naukowców, w szczególności dotyczące najnowszych osiągnięć nauki, naborów w różnych konkursach i programach badawczych oraz przydatnych praktyk i metod ubiegania się o dodatkowe środki na badania.

Programy finansowania nauki i współpracy z biznesem ze środków krajowych i europejskich (cz. 2/2)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Fundacja jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit powstałą w 1991 roku, której misją jest wspieranie nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja przyznaje nagrody i granty w następujących konkursach:

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Beneficjentami nagrody są wybitni uczeni, których szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy Polski i zapewniają krajowi znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Ocenie dorobku naukowego badacza podlegają ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.

Nagroda jest przyznawana corocznie od 2011 roku w czterech obszarach nauki: nauki o życiu i o Ziemi, nauki chemiczne i o materiałach, nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie, nauki humanistyczne i społeczne.

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Stypendium będzie przyznane po raz pierwszy w 2015 roku w oparciu o nominacje wybitnych przedstawicieli nauki.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) od 2016 roku będzie przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jej celem jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych.

START

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem programu stypendialnego jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego.

MISTRZ

Program oferuje subsydia profesorskie. Celem programu jest wspieranie wybitnych badaczy, aby mogli zintensyfikować prowadzone dotychczas prace naukowe lub podjęli nowe kierunki badań.

Wyjazdowe Stypendia Naukowe dla laureatów programu MISTRZ

Program stypendiów typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ, którzy zakończyli realizację subsydium.

MONOGRAFIE

Celem programu jest finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Program oferuje Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

IDEE DLA POLSKI

Program ten jest dedykowany dla laureatów ERC Starting Grant – konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) – którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce. Celem programu jest zachęcenie młodych wybitnych uczonych z całego świata do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC.

Cykl programów SKILLS (Szkolenia, Coaching, eNgage, STAŻE, IMPULS, INTER, Mentoring FNP, Akademia Menadżerów Projektowych i Spotkania z inicjatywy uczestników i uczestniczek projektu SKILLS). Konkursy dla młodych, ambitnych naukowców umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji i umiejętności w obszarze prowadzenia, zarządzania i realizacji wysoko innowacyjnych badań w elitarnym międzynarodowym środowisku naukowym.

KOLUMB – granty wspomagające

Program grantów wspomagających dla laureatów programu KOLUMB (do edycji 2009) wracających do kraju po zakończeniu stażu zagranicznego

 

Aktualne informacje o aktywnych konkursach i szkoleniach dostępne są pod linkiem:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/. Dodatkowo FNP zamieszcza informacje o dostępnych ofertach współpracy badawczej i ofert pracy dla naukowców w ramach dofinansowywanych projektów: http://www.fnp.org.pl/oferta_pracy/.

 

Portal Funduszy Europejskich

Portal informacyjny z aktualnymi wiadomościami na temat możliwościach finansowania przedsiębiorców. Portal podlega Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

Na portalu w łatwy sposób można znaleźć informacje o sposobach skorzystania z funduszy, otwartych i planowanych naborach na konkursy oraz typach i rodzajach wniosków/projektów dla których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Formuła portalu jest przejrzysta i jasna. Obok informacji o dokumentach konkursowych i zasadach działania funduszy, przedsiębiorcy mogą znaleźć aktualizowane na bieżąco wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich w Polsce.

Strona portalu oferuje także dostęp do krajowych i regionalnych serwisów programowych oraz innych informacji przydatnych przedsiębiorcom wnioskujących o środki z funduszy na swoją działalność.

Na stronie portalu znajdują się także informacje o regionalnych punktach informacyjnych oraz miejscach i termonach szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Pełna lista programów i konkursów, w ramach których otwarte będą nabory znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/1411

 

Tematyczne strony internetowe:

Portal, obok informacji o aktualnych naborach na konkursy dla naukowców i jednostek badawczych oferuje praktyczne porady jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.

Ideą portalu KobietyNauki.org oraz fanpagu Polskiej Sieci Kobiet Nauki na Facebooku jest stworzenie miejsca w przestrzeni wirtualnej, gdzie naukowczynie mogą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz nawiązać kontakty. Twórcy portalu liczą, że portal i funpage pozwolą rozwinąć współpracę w różnych obszarach, inspirować się wzajemnie, a także poszukiwać partnerek/partnerów do wspólnych projektów naukowych.

Portal przedstawia ciekawostki i odkrycia naukowe oraz informacje o podejmowanych przedsięwzięciach badawczych i naborach na konkursy w przystępnej i ciekawej formule, atrakcyjnej dla profesjonalistów i laików.

Strony funpage na Facebooku oferują aktualne informacje i ciekawostki ze świata nauki oraz aktywizują środowisko polskich młodych naukowców do komunikacji i współpracy.

 

 

 

 

You may also like