OSINT – czym jest biały wywiad

, OSINT

Biały wywiad jest powszechną praktyką pozyskiwania informacji w biznesie. W artykule poznasz etapy przebiegu OSINT (Open-Source Intelligence), charakterystykę źródeł białego wywiadu oraz możliwości jego zastosowania w biznesie.

Wywiad źródeł jawnych, zwany także jawnoźródłowym bądź białym jest polegającą na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, formą pracy wywiadowczej. Dla jego określenia, zarówno w literaturze naukowej jak i zastosowaniach biznesowych, często używa się angielskiego akronimu OSINT od słów Open-Source INTelligence.

W przebiegu białego wywiadu wyróżnia się najczęściej cztery etapy, które wyjaśniają istotę OSINT:

  • Open Source Data (OSD) – w pierwszym etapie pozyskiwane są dane w stanie surowym ze źródeł informacji (najczęściej pierwotnych); w tym momencie jest to tylko zbiór nieuporządkowanych danych, który nie pozwala na wnioskowanie;
  • Open Source Information (OSIF) – w drugim etapie pozyskane dane zostają zebrane w jeden dokument / bazę i następuje ich pogrupowanie oraz wstępna analiza;
  • Open Source Intelligence (OSINT) – trzeci etap polega na przekazaniu wyselekcjonowanych informacji klientowi zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem;
  • Validated Open Source Intelligence (OSINT-V) – w czwartym etapie następuje weryfikacja pozyskanych danych w innych otwartych (jawnych) źródłach bądź w skutek ujawnienia tajnych danych.

Biały wywiad opiera się na jawnych i otwartych źródłach informacji:

  • danych rządowych (rejestrach, raportach, bazach danych),
  • dokumentacja przedsiębiorstw (udostępniana na mocy obowiązujących przepisów oraz publikowanych w celach marketingowych),
  • publikacjach naukowych, popularnonaukowych, poradnikowych,
  • prasie (naukowej, specjalistycznej, lokalnej),
  • telewizji (wypowiedziach osób publicznych, kanałach informacyjnych)
  • Internecie (serwisach informacyjnych, stronach WWW przedsiębiorstw, portalach społecznościowych).

Biały wywiad w zastosowaniu biznesowym pozwala na monitorowanie środowiska zewnętrznego firmy (np. informacji dotyczących branży, konkurencji, wydarzeń gospodarczych, politycznych i społecznych), monitorowanie środowiska wewnętrznego firmy (np. zdarzeń i informacji bezpośrednio związanych ze strategią biznesową firmą) oraz monitorowanie informacji dotyczących osób (pracowników, kadry kierowniczej).

Warto wspomnieć, że poza białym wywiadem wyróżnia się także szary i czarny. O różnicach pomiędzy nimi przeczytać można w naszym artykule: Techniki wywiadowcze – wywiad biały, szary i czarny. Jak detektyw zdobywa informacje?

Zbiory narzędzi do białego wywiadu:

 

 

Dodaj komentarz