Dofinansowanie dla firm – Szybka Ścieżka NCBiR

0 komentarz

NCBiR uruchomiło nabór w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 dla wniosków w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1. Dofinansowanie dla firm przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. wynosi: 1 600 000 000 PLN.

 Istotną cechą programu jest prosta forma składania wniosków oraz przeprowadzania ewaluacji projektów. Proces oceny formalnej i merytorycznej wniosku od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu (ostatniego dnia miesiąca) do dnia ogłoszenia listy projektów rekomendowanych, trwa ok. 60 dni.

Podstawowe dane dotyczące poziomu i wysokości wsparcia dla przedsiębiorcy

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania:

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,

15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe dla przedsiębiorców, w zależności od wielkości firmy i rodzaju prac B+R prowadzonych w ramach projektu, nie może przekroczyć 30% -45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych oraz 60%-70% w przypadku badań przemysłowych. NCBiR przewiduje również zwiększenie poziomu dofinansowania z tytułu premii za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Więcej informacji o programie oraz pełna dokumentacja.

Zasady i warunki złożenia wniosku o największych szansach na sukces

Wniosek projektowy złożony w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, aby mieć największe szanse uzyskania pozytywnej rekomendacji i dofinansowania, powinien być przygotowany i wypełniony zgodnie z dokumentacją konkursową działania.

Wniosek powinien spełnić bez zastrzeżeń wszystkie kryteria formalne oraz merytoryczne przedstawione szczegółowo w dokumencie „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”. Wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne odpowiedzi w kwestii kryteriów punktowanych odnoszących się do merytorycznego opisu przedsięwzięcia zawartych w szczególności w części III wniosku w pkt. 1-5. Dokładne opisanie innowacyjnego projektu zgodnie ze wszystkimi kryteriami punktowymi stanowi o przewadze danego wniosku oraz uzyskaniu potencjalnie wysokiej pozycji w rankingu wobec innych wniosków złożonych w ramach konkursu.

Wniosek projektowy powinien dotyczyć w szczególności badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, których rezultatem jest wdrożenie innowacyjnego produktu/technologii/usługi na rynek. Rezultat projektu powinien przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki jako całości oraz jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z powyższym wdrożenie powinno skutkować m.in. powstaniem nowych miejsc pracy na terytorium RP, zwiększeniem eksportu polskich produktów/technologii/usług poza granice RP i/lub zwiększeniem inwestycji na terenie RP. Projekt powinien zawierać odpowiednie wskaźniki w tym obszarze.

W zakresie podstawowych kryteriów formalnych istotny jest poprawny sposób przygotowania i złożenia wniosku, prowadzenie działalności gospodarczej przez wnioskodawcę w formie małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium RP, a opisana formuła jego realizacji i wdrożenia do gospodarki zakładać rozpoczęcie jego realizacji nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku i jego zakończenie przed 31.12.2023 roku. Wnioskowany budżet przedsięwzięcia powinien być poprawnie wyliczony i zgodny z limitami dotyczącymi całkowitej wysokości nakładów, udziału podwykonawcy w kosztach projektu oraz maksymalnego poziomu intensywności dofinansowania. W szczególności wnioskując o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, należy wskazać miejsce prezentacji, publikacji oraz sposób dostępu do wyników prac B+R realizowanych w ramach projektu. We wniosku powinna znaleźć się informacja, że rezultaty projektu będą wywierać pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. W szczególności opisane są precyzyjnie odpowiednie i zakładane wskaźniki ekoinnowacyjności wskazujące pozytywny wpływ projektu i jego wyników na ochronę środowiska.

Wniosek mający największe szanse uzyskania dofinansowania w ramach Działania nie tylko powinien dokładnie spełniać określone kryteria merytoryczne, w szczególności podstawowe kryteria dostępu (zarówno naukowo-technologiczne i gospodarczo-biznesowe), ale zwracać szczególną uwagę na precyzyjne odpowiedzi w kwestii kryteriów punktowanych. Aby zostać wpisanym na listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania wniosek powinien uzyskać w zakresie kryteriów punktowanych 3-5 punktów (w pięciostopniowej sali punktowej) dla każdego z kryteriów 1-3 oraz uzyska 2 punkty w kryterium 4. Wniosek powinien uzyskać co najmniej 12 punktów.

W ramach kryteriów merytorycznych w zakresie oceny naukowo-technologicznej należy upewnić się, że we wniosku w odpowiednich częściach zawarte są informacje:

 1. Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych,.
 2. Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane w należyty sposób.
 3. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.
 4. Tematyka projekt wpisuje się bezpośrednio w jedną z 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W ramach kryteriów merytorycznych w zakresie oceny gospodarczo-biznesowej należy upewnić się, że we wniosku w odpowiednich częściach zawarte są informacje:

 1. Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej, a wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych stanowi jedynie efekt dodatkowy projektu.
 2. Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu, a wnioskodawca dysponuje niezbędnymi do prowadzenia prac B+R, w tym prawami własności intelektualnej oraz własności przemysłowej.
 3. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację. Podział zadań i odpowiedzialności w zespole jest optymalny i pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny, zapewniający właściwy monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu.

W ramach kryteriów punktowanych oceny merytorycznej wniosku powinny być spełnione i precyzyjne opisane:

 1. Poziomu nowości rezultatów projektu wskazujący, że rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku,
 2. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu jest uzasadnione poprawnym zdefiniowaniem rynku docelowego (w zakresie potencjalnych klientów, ich preferencji i potrzeb, a także rozmiaru, kierunków i tempa rozwoju oraz spodziewanego udział w rynku).
 3. Opłacalność wdrożenia – Wnioskodawca w projekcie wskazuje, że konsekwencją wdrożenia rezultatów projektu będzie poprawa wyników firmy, w szczególności wysoki wzrost jej przychodów.
 4. Wdrożenie rezultatów– Planowane wdrożenie wyników prac B+R projektu nastąpi na terytorium RP w okresie trzech lat od daty zakończenia projektu. Wdrożenie nastąpi poprzez wprowadzenie wyników projektu do własnej działalności gospodarczej lub działalności innego przedsiębiorcy. W przypadku udzielenia licencji lub sprzedaży wyników wnioskodawca zapewnił, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca, wykorzysta wyniki prac B+R w prowadzonej na terytorium RP działalności gospodarczej (rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności).

You may also like