Raport Smart Industry Polska 2017

0 komentarz

„Raport Smart Industry Polska 2017. Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce” to najnowsza publikacja diagnozująca stopień innowacyjności  MŚP z branży przemysłowej na terenie Polski. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym podsumowaniem!

Innowacyjny przemysł

Badanie zrealizowano na zlecenie Ministerstwa Rozwoju oraz firmy Siemens Sp. z o.o. W próbie uwzględniono 251 firm MŚP w następującej reprezentacji liczbowej:

  • 76 mikro firm (1-9 osób zatrudnionych),
  • 100 małych firm (10-49 zatrudnionych)
  • 75 średnich firm (50 – 249 zatrudnionych).

Wśród nich aż 89,6% stanowiły przedsiębiorstwa w całości z kapitałem polskim. Pozostałe 10,4% to były firmy z kapitałem zagranicznym. Wyniki badania były jednoznaczne – prawie 59 % polskich firm przemysłowych z sektora MŚP wdrożyło w 2016 roku innowacje. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na samą jej definicję, w której określa się, że proces wprowadzenia nowej usługi, produktu lub sposobu organizacji można rozpatrywać z różnych perspektyw jako:

  • innowacje w skali światowej,
  • innowacje w skali regionalnej,
  • innowacje w skali lokalnej.

Biorąc więc pod uwagę, że zdecydowana przewaga firm w wywiadzie to przedsiębiorstwa o polskich korzeniach, możemy się spodziewać, iż wprowadzone innowacje kwalifikuje się jednak w skali regionalnej i lokalnej.

Jan Kowalski – innowator

„Raport Smart Industry Polska 2017” wskazuje, że inicjatywa pracowników firmy w  37% przypadków przyczyniła się do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii. Zatrudnieni chcą się przyczynić nowatorskimi pomysłami do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż  ich zdaniem  wpływa to na bardziej efektywną produkcję lub większą zyskowność. W ramach prac prowadzonych w firmie, pracownicy mogą stać się jednym ze źródeł innowacji. Pozostałe źródła innowacyjności produktowych w MŚP zostały przedstawione na poniższej ilustracji, stanowiącej element raportu.

Źródła innowacji

Przeszkody w działalności innowacyjnej

Wyniki raportu z jednej strony mogą napawać optymizmem i skłaniać do pozytywnych wniosków na przyszłość. Jednakże inne badania prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Urzędem Statystycznym wskazują, iż rodzinne firmy są dwa razy mniej innowacyjne niż podmioty zagraniczne w Polsce. Wiąże się to z szeregiem barier, z którymi respondenci „Raportu Smart Industry Polska 2017” spotykają się w trakcie procesu wdrażania innowacji. Najczęściej właściciele firm wskazują  biurokrację – 40,6% oraz brak zachęt ze strony organów publicznych – 36,7%. Potem pojawiają się  kolejno:

  • ograniczone możliwości finansowania – 33,9%,
  • brak dostępu do wykwalifikowanych kadr – 32,3%,
  • czy obawa przed ryzykiem braku zwrotu z inwestycji – 31,9%.

Polska Platforma Przemysłu 4.0.

Od 2018 r. będzie funkcjonowała w Polsce  platforma kompetencyjna, która w różnorodnych aspektach umożliwi MŚP wejście na prawidłową ścieżkę innowacji. Polska Platforma Przemysłu 4.0, na wzór inicjatyw z krajów Unii Europejskiej, będzie tak naprawdę hybrydową, elastyczną instytucją przedsiębiorczego odkrywania, która zakłada działanie na styku sektora publicznego i prywatnego. W zamyśle skupi ona m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe, a jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które pozwolą prawidłowo wdrażać innowacje.

Pełny raport można pobrać tutaj.

You may also like