Baza zabytków polskich dostępna online

by Autor Gościnny
0 komentarz

Interaktywną mapę prezentująca nieruchome zabytki, pomniki historii i miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, udostępnił Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).

„Chcemy, aby portal mapowy pełnił nie tylko rolę jednego z węzłów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, lecz był przede wszystkim źródłem informacji na temat wszystkich zabytków rejestrowych Polski dostępnej dla każdego zainteresowanego – mówi PAP Arkadiusz Kołodziej, kierownik Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach NID. – Dane zgromadzone w bazie danych pochodzą w zdecydowanej większości z interpretacji decyzji administracyjnych”.

Portal http://www.mapy.zabytek.gov.pl  aktualizowany jest co pół roku. Obecnie zamieszczono blisko 78 tys. wpisów na temat zabytków umieszczonych do ich krajowego rejestru, w tym ponad 7 tys. stanowisk archeologicznych. Jest to ok. 85 proc. wszystkich danych zgromadzonych w bazie danych zabytków rejestrowych NID. Na portalu udostępnione zostały jedynie informacje o obiektach wpisanych do rejestru, czyli takich, które uznano za szczególnie cenne i istniejących nadal w terenie.

Pod określeniem „zabytek nieruchomy”, który figuruje w portalu, kryją się przejawy różnych form dziedzictwa. Wśród nich są m.in.: zabytki archeologiczne, budynki, krajobrazy kulturowe, układy przestrzenne, różnorakie budowle, cmentarze, parki, ogrody, miejsce upamiętniające wydarzenie historyczne czy też mała architektura.

Użytkownicy mogą przeglądać bazę polskich zabytków na tle różnorodnych zobrazowań – w tym standardowych map, zobrazowań lotniczych czy numerycznego modelu terenu, pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnionego w formie usług danych przestrzennych. Portal umożliwia tworzenie własnych kompozycji zmieniających kontekst, w którym widoczne są zabytki – możliwe jest np. zobrazowanie zabytków na tle fotoplanu Warszawy pochodzącego z lat 1935 i 1945.

Ze względu na troskę o los zabytków, nie wszystkie informacje są dostępne powszechnie. Przykładem są zasięgi stanowisk archeologicznych oraz ograniczenie informacji dotyczących ich chronologii – celem tego działania jest ich ochrona przed potencjalną grabieżą. Specjaliści po zalogowaniu się do systemu informatycznego NID uzyskują szersze informacje, niezbędne do zarządzania i monitorowania stanu zabytków.

Jak wyjaśnia Arkadiusz Kołodziej, docelowo narzędzia informatyczne wypracowane w ramach projektu mają pełnić użyteczną rolę w działaniach Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. „Nasze działanie jest pierwszym skoordynowanym i scentralizowanym działaniem służącym uporządkowaniu oraz strukturyzacji danych o rejestrze zabytków dla całego kraju. O jego kompleksowym charakterze świadczy chociażby fakt, że sięgamy również w czasie wypełniania bazy danych do archiwum – najstarszy dokument zarejestrowany w repozytorium cyfrowym NID pochodzi z 31 marca 1927 r. W chwili obecnej uzyskaliśmy zdolność operacyjną do bieżącej aktualizacji informacji w bazie danych, na podstawie informacji i dokumentacji pochodzącej od Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków” – przekonuje Kołodziej.

Portal jest jednym z efektów wdrożenia zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information In Europe), której założeniem jest zgromadzenie, upowszechnianie i darmowy dostęp do danych stanowiących rejestr publiczny.

Źródło: PAP -Nauka w Polsce

You may also like