Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – podręcznik

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego weszła w życie 16 czerwca 2016 r.  Podręcznik – komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (ISP) został właśnie opracowany i udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertami.

Dokument opisuje i wyjaśnia szczegółowo zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zarówno z punktu widzenia podmiotów, które ją udostępniają (urzędów administracji, instytucji kultury) jak ich użytkowników. Znajdziecie tu rozdziały tj.: Geneza, podstawy prawne i cele ponownego wykorzystania; Zakres przedmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystaniu; Zakres podmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystaniu; Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania ISP; Zasady udostępniania i przekazywania ISP w celu ponownego wykorzystywania; Warunki ponownego wykorzystywania ISP; Opłaty za ponowne wykorzystywanie; Prawa własności intelektualnej w kontekście ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystywania ISP przekazywanych na wniosek; Ponowne wykorzystywanie w bibliotekach; Ponowne wykorzystywanie w archiwach; Ponowne wykorzystywanie w muzeach.

„Dane publiczne są ważnym zasobem o dużej ekonomicznej wartości, będącym w posiadaniu podmiotów publicznych. Jest to atrakcyjny dla sektora przedsiębiorstw „surowiec” i na jego podstawie można tworzyć wartość dodaną, wpływając w ten sposób na rozwój gospodarczy dzięki własnej innowacyjności. Dostępność danych publicznych jako zasobu sprzyja współpracy i realizacji modelu produkcji społecznej, której efektem jest wartość dodana. W przypadku ponownego wykorzystywania danych publicznych nie może być ona postrzegana wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. W tym zakresie dostęp do danych ma podstawy demokratyczne, zakłada dzielenie się przez władzę publiczną wspólnym dobrem, jakim są dane publiczne, we wspólnym interesie, zatem korzyści z „uwolnienia danych” zarówno mają znaczenie ekonomiczne, jak i mogą pełnić istotną funkcję dla generowania wartości społecznej.”

Publikacja dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych w formacie .pdf na stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

You may also like