Ogólnopolska Informacja Gospodarcza

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Biura Informacji Gospodarczej to jedyne podmioty w Polsce ustawowo uprawnione do udzielania, gromadzenia i aktualizowania informacji gospodarczej. Informacja gospodarcza udzielana jest na podstawie osobistego zgłoszenia, wypełnienia odpowiedniego formularza wniosku. Ogólnopolską informację gospodarczą uzyskać można na chwilę obecną w czterech biurach – Krajowym Rejestrze Długów BIG SAInfoMonitor BIG SA, KBIG SA ERIF BIG SA.

Informacja gospodarcza nie jest informacją biznesową

Informacją gospodarczą wg Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych są dane dotyczące:

– podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w zakresie: nazwy albo firmy, siedziby i adresu, numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego), e) numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „numerem REGON”, imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego PESEL, głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

– osoby fizycznej w zakresie: imion i nazwiska, adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego.

– osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie: imion i nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, firmy, oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru REGON, jeżeli został nadany, numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub numeru właściwego rejestru, imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

– zobowiązania pieniężnego w zakresie: tytułu prawnego, kwoty i waluty, kwoty zaległości, daty powstania zaległości, informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania, informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania, daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura, informacji o zbyciu wierzytelności, innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18.

– posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie: nazwy dokumentu, serii i numeru dokumentu, daty wystawienia dokumentu, oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca, imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy, okoliczności posłużenia się dokumentem, wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.

Podsumowując, informacją gospodarczą są: dane niepodważalnie identyfikujące przedsiębiorcę przekazującego informacje, dane bezsprzecznie identyfikujące dłużnika oraz precyzyjnie stwierdzające rodzaj i wysokość zaległości. Informacją gospodarczą są także informacje o posłużeniu się cudzym lub sfałszowanym dokumentem, jak i informacje określające terminowe wywiązywanie się z zobowiązań.

Informacja biznesowa w przeciwieństwie do informacji gospodarczej nie została zdefiniowane ustawowo, choć można odnaleźć wiele jej definicji w piśmiennictwie fachowym. Przykładowo, w książce D.Kaye, Information and business: an introduction wskazano, że informacją biznesową są wiadomości o dowolnym przedmiocie treści wychodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa. Dodać należy, że wskazane treści o dowolnym przedmiocie obszernie obejmują treści gospodarcze, które służą najczęściej firmom w osiągnięciu zysku i realizacji wyznaczonych celów. Jak wskazuje portal infobrokerska.pl przez informację biznesową rozumie się szeroko pojęte informacje przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, informacją biznesową możemy określić informacje o biznesie oraz dla biznesu.

Skąd informacja gospodarcza? – Biura Informacji Gospodarczej

W Polsce informację gospodarczą możemy uzyskać jedynie poprzez Biura Informacji Gospodarczej. Przedmiotem działalności tych bur jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. BIGi służą do udostępniania informacji gospodarczych osobą trzecim, które w chwili przekazywania tych danych do udostępniania, nie zostały wskazane.

Biura Informacji Gospodarczej pozyskują informację gospodarczą od wymienionych ustawowo banków, zakładów ubezpieczeń, operatorów lub podmiotów udostępniających usługi telekomunikacyjne, spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielni świadczący usługi przewozu osób w regularnej komunikacji publicznej, operatorów telewizji kablowej i satelitarnej – w przypadku informacji o zadłużeniu konsumenta oraz od przedsiębiorców współpracujących ( lub posiadający podpisaną umowę) z biurem – w przypadku informacji dotyczącej zadłużenia przedsiębiorcy.

W zakresie wiarygodności Biur Informacji Gospodarczej nadzór sprawuje właściwy minister ds. gospodarki. Wykaz biur wraz z adresami udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra ds. gospodarki.

Jak następuje udostępnianie informacji gospodarczej?

Proces udostępniania danych przez BIGi oparty jest na następujących krokach:

  • przekazanie informacji przez wierzyciela do wszystkich biur,
  • przechowywanie tych informacji przez biuro,
  • udzielanie informacji.

Przedsiębiorca poprzez BIG może uzyskać informacje o dowolnym przedsiębiorcy, konsumencie (za jego pisemną zgodą) oraz o sobie; konsument poprzez BIG może uzyskać informację o sobie i interesującym go przedsiębiorcy. Ze względu na te dwa podmioty zainteresowane informacją gospodarczą, biura udzielają informacji w ofercie wg potrzeb zainteresowanego. Także biura dzielą swoją ofertę odrębnie dla przedsiębiorców, osób indywidualnych i administracji (która także jest podmiotem zainteresowanym informacja gospodarczą). W ofertach biur systematycznie możemy spotkać się z:

– monitoringiem gospodarczym,

– sprawdzaniem podmiotów,

– ujawnianiem zobowiązań,

– informacją o sobie,

– informacjami pozytywnymi.

Biura ujawniają informacje gospodarcze w formach określonych w regulaminach, w szczególności w drodze teletransmisji. Ujawnianie informacji gospodarczych przez biura są odpłatne. Wysokość opłat określają cenniki uchwalane przez zarządy biura.

Należy pamiętać, że każde Biuro Informacji Gospodarczej w Polsce działa indywidualnie. W celu uzyskania w pełni informacji gospodarczej należy wystosować wniosek do wszystkich biur. Podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, jest obowiązany usunąć je w terminie 90 dni od dnia ich otrzymania.

Co daje informacja gospodarcza firmom?

Prawidłowe zarządzenie ryzykiem. Zweryfikowanie rzetelności naszego przyszłego kontrahenta może okazać się kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania naszej firmy. Informacja gospodarcza dla firmy jest w tym przypadku zasobem strategicznym przedsiębiorstwa. Redukowanie poziomu niepewności, to kolejny powód to pozyskiwania informacji gospodarczej – w celu klarownego widoku otaczającej firmy rzeczywistości. Do powyższych przykładów także można dodać możliwość uzyskania przewagi nad konkurentami – co prowadzi w dalszej kolejności do zwiększenia efektywności i korzyści finansowych.

 

You may also like