Korzystanie z Internetu w celu znalezienia potrzebnych informacji – oczywista oczywistość?

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

Główny Urząd Statystyczny co kilka lat przeprowadza wieloaspektowe ankietowe Badania spójności społecznej (BSS). Publikacja „Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.” oparta jest na wynikach tego badania. Zawiera ona informacje dotyczące ważnych aspektów jakości życia dla szesnastu województw i sześciu regionów statystycznych (NTS-1) i stanowi uzupełnienie ogólnopolskich analiz różnych wymiarów szeroko rozumianej jakości życia,  zaprezentowanych w publikacji: „Jakość życia w Polsce w 2015 r.  Wyniki Badania spójności społecznej”.

Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich, obejmującej sześć rozdziałów, zaprezentowano wyniki analiz regionalnego zróżnicowania kilku ważnych aspektów jakości życia, takich jak: sytuacja materialna gospodarstw domowych (w tym ubóstwo oraz korzystanie z różnych form pomocy), zaangażowanie religijne, różne formy kapitału społecznego, korzystanie z Internetu oraz dobrobyt subiektywny. Drugą część publikacji stanowią natomiast tzw. „statystyczne portrety województw”. Dla każdego z  województw zaprezentowano, szerszy niż w części analitycznej, zestaw wskaźników pozwalających na ocenę jakości życia w danym województwie.

Dla branży informacyjnej – wiadomo – ciekawy jest zwłaszcza aspekt korzystania z Internetu, z którego wynika, że poszukiwanie potrzebnych informacji dotyczących np. zdrowia, rozkładów jazdy oraz towarów lub usług było jednym z najczęściej stosowanych sposobów wykorzystywania Internetu. Taką aktywność w sieci podejmowało w 2015 r. trzech na pięciu mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej (60%). Najrzadziej informacji w Internecie poszukiwali mieszkańcy regionu wschodniego (57%), północno-zachodniego (58%) oraz północnego (59%), najczęściej z tego rodzaju źródła korzystano natomiast w regionie centralnym (64%). Znacznie większe niż regionalne było wojewódzkie zróżnicowanie tego rodzaju aktywności w Internecie. W woj. świętokrzyskim Internet do wyszukiwania potrzebnych informacji wykorzystywała co druga osoba (50%), podczas gdy w takich województwach, jak łódzkie czy mazowieckie były to już niemal dwie na trzy osoby (64%), podobnie jak w woj. śląskim, dolnośląskim i lubuskim (po 63%).

Punktem wyjścia przy analizie celów korzystania z Internetu była ocena, jak wielu mieszkańców Polski użytkowało Internet w sposób częsty i regularny. Oceny tej dokonano poprzez wyodrębnienie populacji osób, które zadeklarowały, że korzystają z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Wśród wszystkich mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej odsetek ten wyniósł 54%. Najwyższy procent osób korzystających z sieci codziennie lub prawie codziennie zaobserwowano w regionie centralnym (58%), najniższy zaś w regionie wschodnim, gdzie stale i regularnie z Internetu korzystała mniej niż połowa mieszkańców (48%).

Odsetki osób codziennie lub niemal codziennie korzystających z sieci były bardzo zróżnicowane w poszczególnych województwach. Najniższe wartości odnotowano w województwach położonych we wschodniej części kraju, w tym przede wszystkim w woj. świętokrzyskim (40%) oraz województwach podlaskim (47%) i lubelskim (50%). Relatywnie rzadko niemal każdego dnia z Internetu korzystali także mieszkańcy woj. lubuskiego (49%). Najwyższe odsetki osób korzystających codziennie lub prawie codziennie z Internetu odnotowano natomiast w woj. mazowieckim (61%), woj. pomorskim (58%) oraz woj. śląskim (57%) i dolnośląskim (56%).

Prezentowane w raporcie dane dotyczące wybranych celów korzystania z Internetu pozwalają wyodrębnić grupy województw, w których poziom aktywności podejmowanej przez mieszkańców w sieci był relatywnie niski oraz takie województwa, w których większość z branych pod uwagę rodzajów aktywności była bardziej powszechna. Do pierwszej grupy należą głównie województwa regionu wschodniego, w tym przede wszystkim woj. świętokrzyskie, a także woj. podlaskie
i woj. lubelskie. W województwach tych z różnych form aktywności w Internecie korzystały najniższe odsetki osób.

Do drugiej grupy zaliczyć można natomiast woj. mazowieckie oraz woj. pomorskie. Generalnie mieszkańcy tych dwóch województw najczęściej podejmowali praktycznie wszystkie z analizowanych rodzajów aktywności w sieci, przy jednoczesnych wysokich wartościach wskaźnika informującego o regularnym, codziennym lub prawie codziennym korzystaniu z Internetu. Kolejnymi dwoma województwami o relatywnie wysokich wskaźnikach korzystania z Internetu były województwa: śląskie i dolnośląskie.

 

Pełen raport „Terytorialne zróżnicowania jakości życia w Polsce w 2015 r.” jest oczywiście dostępny na stronach GUS.

You may also like