Who is who – Małgorzata Kowalska

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Małgorzata Kowalska, bibliolog, informatolog i germanista. Doktor nauk humanistycznych, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członek zespołu MNiSW do spraw działalności upowszechniającej naukę. Zajmuje się informatologią jako dyscypliną naukową, wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz crowdsourcingiem w działalności bibliotek.

Małgorzata Kowalska w 1999 roku, pracą dotyczącą potencjału informacji biznesowej w Polsce, zdobyła magisterium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cztery lata później ponownie otrzymała tytuł magistra, tym razem w zakresie filologii germańskiej (UMK). W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, specjalność: informacja naukowa. Rozprawę doktorską napisała na temat digitalizacji zasobów bibliotek polskich. Absolwentka studiów podyplomowych Menedżer projektu naukowo-badawczego (WSB w Toruniu).

Małgorzata Kowalska pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK (poprzednia nazwa: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) od 1999 roku jako asystent, a od 2007 na stanowisku adiunkta. Zdobywczyni stypendium naukowego im. T. Koernera w Deutsche Bibliothek, stypendystka Funduszu Młodych Pracowników Nauki (Bayerische Staatsbibliothek).

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, poświęconych infobrokerstwu, digitalizacji, komunikacji, mediom, otwartym zasobom edukacyjnym oraz informacji w biznesie. Zredagowała publikacje zbiorowe dotyczące infobrokerstwa, komunikacji i przestrzeni informacyjnej bibliotek. Jest także autorem książki Digitalizacja zbiorów bibliotek polskich. W 2015 roku została wydana publikacja pod redakcją . Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego pt. Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Książka omawia zagadnienie infobrokerstwa w kontekście teorii i praktyki. Podzielona jest na trzy części dotyczące: podstaw infobrokerstwa, aspektów prawno-organizacyjnych oraz pragmatyki wyszukiwania i udostępniania informacji.

Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. upowszechniania nauki i stowarzyszenia International Society for Knowledge Organization. Sekretarz Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Kierownik Podyplomowych Studiów Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją oraz redaktor naukowy „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”. Tutor i autor treści w kursach e-learningowych: Infobrokering (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu) i Login: Biblioteka (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie).

Źródła

You may also like