Who is who – Katarzyna Materska

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Katarzyna Materska, dyrektor biblioteki uczelnianej oraz aktywistka w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, niegdyś wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zarządzaniem informacją i wiedzą, informacją biznesową oraz wyszukiwaniem informacji.

Katarzyna Materska w 1986 roku zdobyła magisterium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki o specjalności pedagogika specjalna na tej samej uczelni. W 1991 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Rozprawę doktorską napisała na temat edukacyjnej funkcji bibliotek publicznych w życiu młodzieży. Tytuł doktora habilitowanego zdobyła w 2008 roku na Uniwersytecie Warszawskim rozprawą dotyczącą informacji w organizacjach społeczeństwa wiedzy.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, poświęconych zarządzaniu informacją i wiedzą, działalności informacyjnej i edukacyjnej bibliotek oraz informacji w biznesie. Zredagowała publikacje zbiorowe dotyczące organizowania środowiska informacji i wiedzy, regionalnych sieci współpracy oraz działalności informacyjnej bibliotek. Dużo uwagi poświęca także metodologii badań audytu informacyjnego.

Katarzyna Materska posiada bogate doświadczenie zawodowe. W latach 2008-2011 pełniła funkcję wicedyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, przez wiele lat była pracownikiem naukowo–dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stypendystka prestiżowego programu International Visitor Leadership (2010). Ekspert w programie „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Strategie dla przyszłości” (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) oraz w programie „Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej” (Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza). Inicjator Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej tworzonej przez Bibliotekę m. st. Warszawy.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej oraz International Society for Knowledge Organization. Członek Zarządu Komisji ds. Edukacji Informacyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wcześniej pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Automatyzacji przy Zarządzie Głównym SBP oraz należała do Towarzystwa Informacji Profesjonalnej.

Źródła

You may also like