Umowa o zachowaniu poufności jako narzędzie ochrony informacji

by Karolina Gorczyca
0 komentarz
prawo do informacji publicznej

Coraz powszechniej stosowanym sposobem zabezpieczenia informacji w relacjach z kontrahentami lub pracownikami jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności.  Umowa taka zabezpiecza przed nieuprawnionym wyjawieniem informacji niejawnych przewidując stosowne konsekwencje dla naruszyciela.

Umowa z kontrahentem

Przed rozpoczęciem negocjacji z kontrahentem warto zawrzeć umowę o zachowaniu poufności, w której jednoznacznie ustanowimy zakaz ujawniania informacji. Aby zastrzeżenie było skuteczne należy jednoznacznie określić jakie dane objęte są poufnością, a także jak długo trwa okres, w którym druga strona zobligowana jest do nieujawniania przekazanych jej danych. Kluczowym elementem umowy o  zachowaniu poufności jest określenie konsekwencji naruszenia tajemnicy – tu często stosowanym mechanizmem jest określenie kary umownej, której celem jest odstraszenie potencjalnego naruszyciela od wyjawienia informacji, a to poprzez wizję konieczności zapłaty kilku lub nawet kilkuset tysięcy złotych.

Umowa z inwestorem

Przedstawiając pomysł biznesowy umowę o poufności warto także zawrzeć z potencjalnym inwestorem. Ważnym jest by umowa została podpisana przed przedstawieniem koncepcji biznesowej. Umowa taka stanowi jeden z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych sposobów ochrony pomysłu biznesowego. Szerzej o praktycznych sposobach ochrony pomysłu na biznes pisałam też tutaj.

Umowa z pracownikiem

Obowiązek pracownika do zachowania w poufności informacji niejawnych związanych z przedsiębiorstwem pracodawcy wynika bezpośrednio z kodeksu pracy. Wśród podstawowych obowiązków pracownika, wyliczonych przykładowo w art. 100 k.p. wskazane zostało, iż pracownik jest zobowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Niedopełnienie w/w obowiązków może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, czyli tzw. dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika. Obowiązek zachowania poufności, aby był skuteczny może, ale nie musi być wprost wskazany w umowie o pracę.

Zobowiązania byłego pracownika

Obowiązki pracownika wiążą go przez cały czas trwania stosunku pracy. Nie obowiązują jednak po jego rozwiązaniu, stąd warto przewidzieć mechanizm dodatkowy – obligujący byłego pracownika do nieujawniania informacji niejawnych, które powziął w związku z wykonywaniem pracy. W takiej sytuacji możliwe jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ze wskazaniem obowiązku  zachowania poufności. Za zachowanie poufności były pracodawca zobowiązany jest jednak do zapłaty na rzecz byłego pracownika odszkodowania , które nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy.

You may also like