Środki unijne dla przedsiębiorców – część 3

by Agnieszka Piwowarczyk Bargieł
0 komentarz
Środki unijne dla przedsiębiorców

W dzisiejszej odsłonie przedstawiamy kolejne możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów przez przedsiębiorców. Oprócz oferty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i możliwości określonych w Regionalnych Programach Operacyjnych, dzisiaj przyjrzymy się konkursom ogólnopolskim.

Strategia rozwoju Polski

O regionalnych potrzebach i pisaliśmy tutaj, a dzisiaj zajmiemy się ogólnopolską strategią, której przedsiębiorcy są najważniejszym ogniwem. Perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych. Poniżej ich wykaz wraz z najważniejszymi informacjami:

  • Program Infrastruktura i Środowisko – tutaj środków jest najwięcej, bo aż 27,4 MLD EUR. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne, czyli te elementy naszej gospodarki, które wymagają natychmiastowych działań;
  • Program Inteligentny Rozwójten program finansuje m.in. wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez naukowców i przedsiębiorców, których wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce, a także wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację. W artykule dot. oferty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawiliśmy więcej informacji na temat tego programu;
  • Program Wiedza Edukacja Rozwójzakłada on realizację projektów wspierających aktywizację zawodową osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i zdrowia;
  • Program Polska Cyfrowato działania bardzo bliskie sercu wszystkich infobrokerów, czyli zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów;
  • Program Polskach Wschodniama w założeniach wzrost konkurencyjności i innowacyjności województw Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu;
  • Program Pomoc Techniczna – gwarantuje sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy oraz tworzy skuteczny system informacji i promocji środków europejskich.

Jak korzystać ze środków?

Przedsiębiorcy nie mogą korzystać jedynie z Programu Pomoc Techniczna, wszystkie pozostałe programy są otwarte dla biznesu. Żeby być na bieżąco z możliwymi konkursami, najlepiej regularnie śledzić ich strony internetowe. Zdarza się, że część konkursów jest realizowanych przez instytucje wspierające Ministerstwo Rozwoju we wdrażaniu strategii. Przykładem może być np. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, która zajmuje się organizacją i realizacją projektów w zakresie Programu Polska Cyfrowa bądź Ministerstwo Zdrowia w przypadku projektów profilaktycznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Strony internetowe Programów zagwarantują bieżący dostęp do informacji na temat otwartych naborów na projekty. Często są to konkursy premiujące współpracę pomiędzy sektorami np. NGO, publicznym i biznesem lub promujące współpracę międzynarodową, która sprzyja innowacjom.

Znacznym ułatwieniem jest również Portal Funduszy Europejskich, który agreguje informacje na temat aktualnych i planowanych naborów. Po filtrowaniu wyników wyszukiwania można otrzymać adekwatne informacje na temat konkursów organizowanych w danym programie ogólnopolskim.

Podsumowanie

W przypadku konkursów w projektach ogólnopolskich, konkurencja rozrasta się do tej międzyregionalnej. Jednakże skala projektów jest równie szeroka, a co za tym idzie także budżety są odpowiednio wyższe. Jest więc o co walczyć z konkurentami i po co szukać prężnych partnerów. Z perspektywy zwykłego obywatela warto pamiętać o tym, że nawet jeśli nie otrzyma się dofinansowania na złożoną aplikację, to produkty zaplanowane w przedsięwzięciach przez beneficjentów, staną pewnego dnia przed naszymi oczami. Na przykład w postaci kursów szkoleniowych, nowych aplikacji internetowych bądź innowacyjnych produktów medycznych. Wszystko to wynika bowiem z tego, że projekty ze swojej słownikowej definicji są realizowane właśnie w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby, braki i luki we wszystkich sektorach oraz aspektach życia.

You may also like