Regulamin

by Patrycja Hrabiec Hojda

Regulamin serwisu
1. Postanowienia ogólne
2. Korzystanie z serwisu
3. Prawa autorskie i polityka prywatności
4. Ograniczenia odpowiedzialności
5. Dane osobowe
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Rynek Informacji.pl, a użyte w Regulaminie terminy należy rozumieć w następujący sposób:
a) Administrator – Zorganizowana platforma internetowa Rynek Informacji.pl składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępniana użytkownikom przez Fundację na Rzecz Rozwoju Rynku Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego „INFOBROKERSKA”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa, KRS: 0000658323 NIP: 793140353 REGON:366340028 z siedzibą ul. Morawskiego 5/333, 30-102 Kraków, zwaną dalej Fundacją
b) Newsletter/ Przegląd Tygodniowy – wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji: jest wydawany przez Rynek Informacji, przesyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
c) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu Rynek Informacji i usług.
d) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.Rynek Informacji.pl.
e) Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika Serwisu w oparciu o Regulamin, umożliwiająca w szczególności:
– zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Rynek Informacji lub Partnerów,
– korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
– korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.
f) Użytkownik – osoba fizyczna lub firma korzystająca w jakikolwiek sposób z Usług świadczonych przez Rynek Informacji w oparciu o Regulamin
g) Partner serwisu – każdy podmiot współpracujący z serwisem Rynek Informacji na podstawie stosownej umowy.
h) Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp. W szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
i) Formularz rejestracyjny- dokument elektroniczny znajdujący się na stronie.
j) Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny znajdujący się na stronie, umożliwiający skontaktowanie się z Administratorem drogą elektroniczną.
1.2. Regulamin ten jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z usług Serwisu oraz podmiotów współpracujących poprzez stosowne połączenia do stron internetowych. W przypadku podmiotów współpracujących zastosowanie mają regulaminy lub inne dokumenty przez nie określone. W takiej sytuacji Administrator nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a w/w podmiotami. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez w/w podmioty.
1.4. Każdy użytkownik z chwilą rozpoczęcia działalności zmierzających w stronę skorzystania z usług serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu jako prawnej podstawy do korzystania z serwisu internetowego Rynek Informacji.
1.5. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w serwisie Rynek Informacji z wyłączeniem usług określonych w szczególnych regulacjach, odrębnych regulaminach , cennikach itp.
1.6. Serwis Rynek Informacji jest otwarty dla każdego, kto posiada dostęp do publicznej sieci Internet. Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy świadczenia Usług. Korzystanie z serwisu oznacza i potwierdza, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
1.7. Korzystanie z serwisu możliwe jest na urządzeniach pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
a) Zastosowania przeglądarek internetowych Google, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.
b) Dostęp do Internetu.
c) Zaakceptowania przez przeglądarkę plików cookies.
1.8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z usług Serwisu.
1.9. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2. Korzystanie z Serwisu
2.1. Korzystanie z Serwisu jest rozumiane jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2. Użytkownik zarejestrowany w serwisie ma możliwość korzystania z treści i funkcjonalności Serwisu, które wymagają rejestracji.
2.3. Administrator Serwisu decyduje o treściach i funkcjonalnościach, które są udostępniane zarejestrowanym Użytkownikom.
2.4. Za niezgodne z Regulaminem uważa się:
a) Działanie w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu, poprzez korzystanie z nieodpowiedniego sprzętu i oprogramowania.
b) Dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, między innymi naruszające dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora i podmiotów trzecich.
c) Rozpowszechnianie treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszające dobra osobiste i wizerunek obcych osób, także treści wulgarne i pornograficzne.
d) Podejmowanie działań nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub noszących znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralność oraz godzące w dobre imię Serwisu, jego właściciela, administratora lub innych osób.
e) Podejmowanie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, handlowej i promocyjnej bez zgody administratora Serwisu.
2.5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, pozbawić możliwości korzystania z Serwisu, jak również w całości lub częściowo ograniczyć dostęp do zasobów i usług w ramach niego świadczonych ze skutkiem natychmiastowym.
2.6. Otrzymanie prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej decyzji organu administracyjnego nakazującej usunięcie konta użytkownika lub treści Serwisu zostanie natychmiastowo wykonane.
2.7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika lub usunięcia jego konta, ponownie założone po wcześniejszym usunięciu go przez Administratora. Także w sytuacji gdy konto lub treści publikowane przez użytkownika w ocenie Administratora naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązującego prawa.
2.8. Każdy ma prawo do złożenia skargi na osobę lub treść opublikowaną w Serwisie, która w jego opinii narusza Regulamin lub obowiązujące prawo. Skargi należy wysyłać na adres: redakcja malpa Rynek Informacji .pl . Administrator zastrzega sobie 14-dniowy okres do zapoznania się z otrzymaną skargą.

3. Prawa autorskie i Polityka Prywatności
3.1. Serwis Rynek Informacji oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, układy słowne, słowno-graficzne, rozwiązania nawigacyjne, ich wybór i zestawienie w Serwisie Rynek Informacji podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
3.2. Informacja o prawach autorskich dostępna jest przy każdym artykule, część materiałów oparta jest na licencjach Creative Commons.
3.3. Przetwarzanie treści przez inne podmioty niż Administrator Serwisu możliwe są jedynie w przypadku wcześniejszej pisemnej zgody wyrażonej przez Administratora.
3.4. Od chwili opublikowania przez Użytkownika w Serwisie treści zgodnej z przyznanymi mu w Regulaminie uprawnieniami, Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie i niewyłącznej licencji do wszelkich praw w zakresie eksploatacji nią.
3.5. Korzystanie z utworów lub baz danych znajdujących się w Serwisie nie skutkuje uzyskaniem żadnych praw, ani licencji do tych utworów lub baz danych. Użytkownicy bez uprzedniej zgody Administratora korzystają z zasobów serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w przepisach prawa regulujących te kwestie.
3.6. Użytkownik zamieszczający materiały jednocześnie oświadcza, że są one pozbawione wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, że jest właścicielem uprawnień i zgody na ich wykorzystanie do tego, by mógł je udostępniać w ramach Serwisu Rynek Informacji.
3.7. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Administratora Serwisu zawiera Polityka Prywatności.

4. Ograniczenia odpowiedzialności
4.1. Treści znajdujące się w Serwisie stanowią jedynie pogląd i opinię ich autora, nie mają przypisanej funkcji porady dla konkretnej osoby. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wprowadzenia ich w życie.
4.2. Zamieszczane przez osoby trzecie komentarze i opinie osób trzecich nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za w/w treści i działania.
4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
4.4. W przypadku zakłóceń działania Serwisu lub jego niedostępności z przyczyn niezależnych od Administratora i którym Administrator nie był w stanie zapobiec, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
4.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik a które uniemożliwiają mu prawidłowe i pełne korzystanie z Serwisu.
4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian w Serwisie oraz materiałach opublikowanych przez zespół redakcyjny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasoby stron, do których odniesienia w postaci zewnętrznych linków znajdują się na stronie Serwisu.
4.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez Użytkownika a niezgodne z niniejszym Regulaminem.
4.9. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jego zamknięcia bez uprzedniego powiadomienia.

5. Dane osobowe
5.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Infobrokerska”, ul. Wadowicka 12/438, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący usługi nie stanowi inaczej.
5.2. Gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie podanych przez Użytkowników danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
5.3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie do tego niezbędnym. Wykorzystanie w innym celu możliwe będzie jedynie w przypadku uzyskania zgody Użytkownika i we wskazanym przez niego zakresie.
5.4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, tym samym do ich uaktualniania, poprawiania i usunięcia. W takiej sytuacji należy to zgłosić pod adres redakcja malpa Rynek Informacji .pl. Jeśli dane osobowe są niezbędne Administratorowi Serwisu do wykonania usługi na rzecz Użytkownika ich usunięcie rozumiane jest jako rozwiązanie umowy o jej świadczenie na rzecz Użytkownika.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego
6.1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Rynek Informacji, podając Imię, Nazwisko, adres oraz dokładnie opisując problem, w związku z którym pisze reklamację.
6.2. Reklamacje należy wysyłać na adres redakcji
6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia otrzymanej reklamacji w okresie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
6.4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia nietypowych, szczególnych działań, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu odpowiedzi na reklamacje maksymalnie o 10 dni od standardowego okresu rozpatrywania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dodatkowych informacji od Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do każdorazowego wydłużenia okresu rozpatrywania reklamacji o czas oczekiwania na informacje od Użytkownika.
6.5. Reklamacje złożone po terminie, a także dotyczące postępowania niezgodnego z niniejszym Regulaminem nie będą analizowane prze Administratora.

7. Postanowienia Końcowe
7.1. Regulamin wchodzi w życie 15.10.2013 r.
7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7.3. Regulamin i jego postanowienia podlegają prawu polskiemu.
7.4. Użytkownicy Serwisu mają nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odsyłacza na stronie głównej Serwisu., z możliwością pobrania, utrwalenia i wydrukowania.
7.5. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian w Regulaminie w każdej chwili bez podania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia na stronie. Równocześnie Użytkownicy logujący się w Serwisie zostaną poproszeni o akceptację zmian. Brak akceptacji oznacza zawieszenie możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zmianie Regulaminu. Dodanie nowych funkcjonalności nie oznacza zmiany Regulaminu.
7.6. Potencjalna zmiana właściciela Serwisu nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników, ewentualne zmiany mogą być związane z dostosowywaniem do prawa.

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2020 r.