Polska przedsiębiorczość według KRS i PKD, czyli wartość danych open source

by Autor Gościnny
0 komentarz

Ogólnodostępne dane są niczym motor napędowy dla biznesu ich odpowiednia analiza przynosi wiedzę na temat danego rynku, która niewykorzystana skutkuje zostaniem w tyle za konkurencją. Stałe szukanie nowych źródeł danych i łączenie ich ze sobą jest obecnie podstawą rozwoju, a co więcej przynosi mierzalne zyski oszczędność budżetu, wzrost sprzedaży czy poszerzenie bazy klientów.

Otwarte dane charakteryzują się dostępnością dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a dzięki temu pożądane informacje nienaruszające danych osobowych dostępne są na stronach internetowych odpowiednich instytucji. Dla przykładu, na stronie GUS znajdują się dane statystyczne o Polakach, a Bank Danych Lokalnych to baza informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, społecznej i demograficznej w kraju. Inne źródła wiedzy to bazy KRS i PKD, które zostały wykorzystane przez firmę Datarino w celu zbadania polskiej przedsiębiorczości.

Systematyczny wzrost liczby zakładanych działalności gospodarczych, województwo mazowieckie liderem przedsiębiorczości i działalność taksówek osobowych jako najprężniej rozwijający się sektor minionego roku to główne wnioski wynikające z analizy ogólnodostępnych baz danych, przeprowadzonej przez firmę Datarino.

Wyniki badania wskazują, że z roku na rok Polacy stają się coraz bardziej przedsiębiorczy. Liczba wszystkich zarejestrowanych działalności w kraju wzrasta od momentu, w którym został założony KRS. Na koniec grudnia 2015 roku istniało ich łącznie 545 289. Za lidera przedsiębiorczości wśród województw w kraju można uznać województwo mazowieckie, gdzie dotychczas zarejestrowano ponad 153 tys. działalności gospodarczych.

Najczęściej zakładaną działalnością gospodarczą w Polsce od kilku lat jest „pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. W ubiegłym roku największy wzrost w tym zakresie odnotowała „działalność taksówek osobowych”.

W ciągu ostatnich 10 lat najczęściej zawieszano działalności takie jak „sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach”, „sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach”, „sprzedaż hurtowa mebli biurowych”, „szkoły wyższe”, a także „ruchome placówki gastronomiczne”. W pozostałych kategoriach odsetek firm, które zawiesiły w tym czasie działalność wyniósł mniej niż 10%.

Kapitał zakładowy w wysokości jednego grosza i Facebook jako najpopularniejsze źródło informacji o typie działalności gospodarczej

Najmniejszą odnotowaną wartością kapitału zakładowego działalności zakładanych od 2010 roku był 1 grosz, najwyższą 9,73 mld zł. Dla ponad połowy spółek wartość ta wyniosła 5 tys. zł. Jedynie 3,8% firm zadeklarowało kapitał wyższy niż 1 mln zł.

Wyniki analizy wykazały, że poprawnie określone PKD wiodące posiada 78% firm. Jako źródło weryfikacji tej informacji wykorzystano media społecznościowe. O PKD najczęściej pisze się kolejno na Facebooku, Twitterze i Wykopie.

Badanie pozwoliło zweryfikować, czy przedsiębiorczość województw jest proporcjonalna do liczby zamieszkujących je osób. Teza ta sprawdziła się w kontekście województwa mazowieckiego, gdzie przypada najwięcej spółek na jednego mieszkańca. W województwie śląskim, pomimo dużej liczby mieszkańców, zarejestrowanych firm jest stosunkowo niedużo w porównaniu np. do Wielkopolski, która posiada mniejsze zaludnienie i podobną liczbę podmiotów gospodarczych.

Przeprowadzona analiza dowiodła, że powiązanie pomiędzy porą roku i typową dla niej temperaturą                                           a przedsiębiorczością jest niewielkie. Przed 1989 rokiem najczęściej zakładano firmy w styczniu i w lipcu, jednak obecnie nie ma takich tendencji – nawet w okresie wakacyjnym średnio powstaje tyle samo działalności gospodarczych, co w pozostałych miesiącach.

Wzrost ROI, nowe grupy docelowe, rozwój produktu wolne dane korzyścią dla każdej komórki firmy

Przedstawione badanie jest przykładem analizy opartej na ogólnodostępnych bazach danych, która może posłużyć jako wsparcie bieżących działań firm. Analiza umożliwiła wskazanie trendów dotyczących zakładania działalności gospodarczej czy wyznaczenie obszarów rozmów o przedsiębiorstwach. Możliwości wykorzystania otwartych danych jest wiele, w zależności od profilu i potrzeb danej firmy.

– „Przy planowaniu kampanii marketingowej dane statystyczne pozwalają trafniej określać grupy docelowe, np. na podstawie upodobań, a tym samym efektywniej dysponować budżetem”. – mówi Edward Mężyk, CEO firmy Datarino. – „Rozwijając produkt B2B, na podstawie analizy ogólnodostępnych danych jesteśmy w stanie lepiej poznać konkurencję – sprawdzić możliwości finansowe danego rynku czy przeanalizować ilość zgłoszonych upadłości podmiotów działających w konkretnej branży. Wszystko to pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i zminimalizowanie potencjalnych strat”. – dodaje Edward Mężyk.

Ogólnodostępne dane można zestawiać z bazami posiadanymi przez firmę, a na tej podstawie prognozować tendencje, szukać informacji o grupach docelowych, a także tworzyć odpowiadającą potrzebom przedsiębiorstwa bazę informacji rynkowych.

– „Analiza ogólnodostępnych informacji i zestawianie ich z innymi bazami danych to szansa na rozwój dla firm                    z każdej branży – np. FMCG, motoryzacyjnej czy finansowej”. – mówi Edward Mężyk. – „Prezesi zyskują szczegółową wiedzę o prowadzonym biznesie, co skutkuje trafniejszym podejmowaniem kluczowych decyzji. Działy odpowiedzialne za rozwój mogą natomiast udoskonalać produkty i identyfikować nowe rynki zbytu”. – dodaje Edward Mężyk.

Dane dostępne open source to jedno ze źródeł wiedzy wspierających przedsiębiorstwa w efektywnym prowadzeniu działalności. Zdobywanie nowych źródeł informacji i ich systematyczna analiza umożliwiają świadome pracowanie całego przedsiębiorstwa na zwiększanie zwrotu z inwestycji.

Infografika dostępna jest na stronie internetowej firmy Datarino.

 

You may also like