Otwarte Konkursy PARP dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw cz. 3

by Izabela Kijenska Dabrowska
0 komentarz

Dzisiaj przedstawiamy Konkurs Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Oś priorytetowa: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020. (01.09.2015)

Konkurs w ramch Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Oś priorytetowa: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020. skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Podstawowe założenia projektów przedsiębiorstw:

  1. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować projekty obejmujące przeprowadzenia audytu oraz opracowanie strategii wzorniczej.
  1. Zakres dofinasowania działań w ramach projektu obejmuje:
  • Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
  • Całkowita alokacja dofinansowania projektów w konkursie wynosi 5 mln. zł,
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000 zł.
  1. Poziom dofinansowania:
  • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
  • Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu (pobierz plik)

Pełna dokumentacja do Etapu I Działania 1.4 (link)

 

Źródło: http://www.funduszenafirme.pl/finansowanie-dla-przedsiebiorstw/ogolnopolskie/dotacje-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-od-parp-1442

 

 

You may also like