Obowiązki informacyjne pracodawcy

by Karolina Gorczyca
0 komentarz

Ubiegając się o pracę kandydat na pracownika zazwyczaj zobowiązany jest do przekazania potencjalnemu pracodawcy wielu informacji związanych ze swoim wykształceniem i dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. Decydując się na zawarcie umowy musi on także przekazać sporo informacji objętych ochroną danych osobowych. Zawierając umowę o pracę szereg obowiązków informacyjnych obciąża także pracodawcę.

Zakres obowiązków

Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika o swojej formie prawnej – tzn. danych podmiotu figurujących jako pracodawca na umowie o pracę, ale także o szeregu informacji dotyczących zawieranej umowy i obowiązków z niej wynikających. Zawierając umowę z pracodawcą konieczne jest ustalenie podstawowych elementów stosunku pracy, a także zakresu podstawowych obowiązków pracowniczych. Nawiązując stosunek pracy pracodawca bezwzględnie musi poinformować pracownika o zasadach wykonywania pracy, a także o wewnętrznych przepisach obowiązyjących w zakładzie pracy. W szczególności pracodawca zobowiązany jest poinformować o czasie pracy (normach dobowych i tygodniowych), częstotliwości i formie wypłacania wynagrodzenia za pracę, wymiarze urlopu wypoczynkowego i długości okresu wypowiedzenia umowy.

Konieczną informacją udzieloną pracownikowi jest także informacja o porze nocnej w zakładzie pracy, miejscu i terminie wypłaty wynagrodzenia, jak również i o przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności. Szczególnie istotne z punktu bezpieczeństwa i higieny pracy jest także poinformowanie pracownika o zasadach BHP, a także przeszkolenie danego pracownika z zakresu BHP przez uprawnioną do tego osobę.

Pracodawca powinien także poinformować czy na obszarze prowadzonego przez niego zakładu pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy (zawarty pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi), ewentualnie czy u pracodawcy przyjęto regulamin pracy. Co istotne, jeśli pracodawca nie zawierał układu zbiorowego pracy, a zatrudnia powyżej 20 pracowników wprowadzenie regulaminu pracy jesst obowiązkowe.

Kiedy informować?

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 1 września 2016 roku w sposób istotny zmodyfikowała obowiązki pracodawcy, wprowadzając m. in. konieczność podpisania umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi dotychczas w sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca zobowiązany był do pisemnego potwierdzena ustaleń uzgodnionych z pracownikiem (rodzaju umowy, warunków pracy i wynagrodzenia) najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy. Obecnie zaś taki obowiązek ciąży na pracodawcy już przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

You may also like