Informacja i dane statystyczne w ochronie zdrowia

by Autor Gościnny
0 komentarz

Jednostki systemu opieki zdrowotnej mają obowiązek przekazywać informacje i dane statystyczne dotyczące prowadzonej działalności i jej wyników. Informacje te są przekazywane nieodpłatnie. Gdzie można znaleźć te dane?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.95.88.439 z późn. zm.) jednostki systemu opieki zdrowotnej są zobowiązane do przekazania jednorazowo, systematycznie lub okresowo, informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników. Informacje te są przekazywane nieodpłatnie, w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Zakłady opieki zdrowotnej przekazują zgromadzone dane i informacje do:

 Dane statystyczne na temat ochrony zdrowia znajdziesz na stronach:

You may also like