Infobrokering i wywiad rynkowy – studia podyplomowe na UJ

by Autor Gościnny
0 komentarz

W roku akademickim 2014/2015 na  Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uruchomione zostaną studia podyplomowe „Infobrokering i wywiad rynkowy”.

Studia podyplomowe „Infobrokering i wywiad rynkowy” przygotowują do wykonywania zawodu brokera informacji (infobrokera, specjalisty informacji), czyli profesjonalnego pośrednika w świecie informacji, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych klientów, w szczególności – ale nie tylko – biznesowych, w oparciu o zróżnicowane źródła informacji.

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych pożądanych nie tylko w działalności ściśle infobrokerskiej, ale również w szerzej rozumianym sektorze informacyjnym współczesnej gospodarki, w tym w zakresie wywiadu konkurencyjnego i rynkowego.

Studia stwarzają realne podstawy dla rozwoju kariery zawodowej, założenia i prowadzenia własnej małej firmy lub zatrudnienia w istniejących organizacjach, w tym także w „tradycyjnych” bibliotekach i ośrodkach informacji.

Studia podyplomowe „Infobrokering i wywiad rynkowy” przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się przez system ERK – Elektroniczną Rejestrację Kandydatów UJ. Po spełnieniu warunków określonych programem i planem studiów słuchacz otrzymuje oficjalne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia odbywają się w formie 10 zjazdów (z reguły jeden zjazd w miesiącu), zajęcia rozpoczynają się w piątki o godz. 15:00 i trwają do niedzieli najdłużej do godz. 15:00.

Program studiów, w wymiarze 182 godzin dydaktycznych, obejmuje 4 bloki tematyczne:

  1. Infobrokering, wywiad rynkowy – specyfika zawodów,
  2. Klient – użytkownik informacji,
  3. Technologia informacyjna w pracy brokera informacji,
  4. Wyszukiwanie, ocena i prezentacja informacji.

Szczegółowe informacje na temat planu i programu studiów, sposobu zapisu na studia, opłat itd. znajdują się na stronach http://www.inib.uj.edu.pl/rekrutacja, http://www.inib.uj.edu.pl/studia-podyplomowe, http://www.podyplomowe.uj.edu.pl/wydzial-zarzadzania-i-komunikacji-spolecznej oraz w systemie ERK UJ https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/2482/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1.

You may also like