Gdzie znaleźć informacje o grantach i finansowaniu działalności B+R?

by Izabela Kijenska Dabrowska
0 komentarz

Polscy przedsiębiorczy naukowcy, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, mogą skorzystać z szerokiej oferty programów wspierania rozwoju nauki. Krajowe i międzynarodowe instytucje publiczne oraz prywatne fundacje i organizacje non-profit udzielają finasnowania w formie bezzwrotnych grantów dla najbardziej interesujących projektów i najwyższej klasy polskich zespołów badawczych oraz indywidualnych naukowców na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej.

Punktem wyjścia dla starania się o wsparcie finansowe jest przede wszystkim posiadanie interesującego pomysłu badawczego, kompetencji i wiedzy umożliwiających jego realizację oraz dopracowanego planu, co się chce z tym projektem zrobić.

Badacze mogą obecnie aplikować o granty m.in. na realizację badań podstawowych, międzynarodową współpracę badawczą, publikację rezultatów prac naukowych oraz komercjalizację wyników badań i prac rozwojowych.

Programy finansowania badań i rozwoju można podzielić ze względu na źródła finansowania (krajowe i zagraniczne), ale głównym kryterium przy wyborze odpowiedniej instytucji finansowej lub programu wsparcia jest ustalenie charakteru podejmowanych prac badawczych.

Jeżeli przygotowany projekt obejmuje badania podstawowe, to jego realizacja przyczyni się do rozwoju nauki i zasobów wiedzy. Jeżeli przedsięwzięcie zakłada badania wdrożeniowe, aplikację wypracowanych rozwiązań do branży przemysłowej lub przedsiębiorstwa, a także komercjalizację wyników pracy naukowej, to realizacja takiego projektu może wpływać istotnie na poziom rozwoju i innowacyjności gospodarki.

W szczególności badania naukowe mogące mieć wpływ na rozwój różnych gałęzi gospodarki i społeczeństwa, przewidujące komercjalizację wyników badań i współpracę z przedsiębiorstwami, są najbardziej pożądane z punktu widzenia współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Konsekwencją takiego podejścia jest alokowanie największych funduszy w programy wsparcia rozwoju nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki i społeczeństwa.

W kolejnych częściach cyklu przedstawione zostaną informacje o instytucjach i programach oferujących dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową.

Wśród informacji dostępnych bezpośrednio na portalach internetowych instytucji finansowych należy wymienić programy oferowane przez międzynarodowe instytucje, w szczególności programy dofinansowania innowacyjnych badań i prac rozwojowych, których rezultaty można zastosować w szeroko rozumianej gospodarce lub w celu rozwiązywania największych problemów społecznych.

Programy międzynarodowe

Najważniejsze informacje o programach dla naukowców chcących zrealizować swoje projekty na skalę międzynarodową znaleźć można na poniżej zaprezentowanych portalach.

HORIZON 2020 The EU Framework Programme for Research and Innovation

Program Horyzont 2020 jest największym we współczesnej historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Alokowany budżet na badania w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi ponad 77 mld euro. Głównym założeniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii na rynek europejski.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech podstawowych powiązanych ze sobą priorytetach, w szczególności: stworzeniu doskonałej bazy naukowej, wzmocnieniu wiodącej pozycji w przemyśle oraz szukania rozwiązania problemów wyzwań społecznych.

O dofinansowanie w ramach różnych konkursów otwartych w programie mogą starać się zarówno jednostki naukowe, jak i innowacyjne przedsiębiorstwa oraz organizacje typu non-profit. Wymagania formalne zakładają współpracę naukowców i przedsiębiorców w celu wypracowania i realizacji nowatorskiego pomysłu badawczego i wdrożenie go do aplikacji rynkowej. W ramach wspierania doskonałości naukowej realizowane są projekty konsorcjów naukowych tworzących infrastrukturę dla nowoczesnej nauki. Przedsięwzięcie musi mieć charakter innowacyjny i w zasadniczy sposób przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, gałęzi przemysłowej, stworzyć nowy segment rynku albo prowadzić do rozwiązania problemu społecznego. Promowane są badania o charakterze interdyscyplinarnym, wykorzystującym wiedzę z różnych dziedzin nauki oraz doświadczenie profesjonalistów w obszarze nauki i gospodarki.

European Research Council (Europejska Rada ds. Badań Naukowych)

Głównym celem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) jest wspieranie najwyższej klasy europejskich badań naukowych poprzez stworzenie możliwości ubiegania się o finansowanie na zasadach konkurencyjności w ramach ogłaszanych konkursów.

ERC udziela grantów pojedynczym naukowcom z całego świata – niezależnie od ich narodowości czy wieku – na realizację pionierskich badań w różnych dyscyplinach naukowych. W szczególności wspierane są projekty interdyscyplinarne, realizujące nowatorskie pomysły badawcze, tworzące nowe obszary w nauce lub wykorzystujące dotychczasowe osiągnięcia w nowych, innowacyjnych zastosowaniach.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN jest polską instytucją wspierającą uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020 oraz innych międzynarodowych programach badawczych (np. ERC). Jego zadaniem jest informowanie o konkursach, organizowanie dedykowanych dni informacyjnych oraz bezpośrednie wspieranie potencjalnych beneficjentów programów poprzez konsultacje i bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków. Na stronie portalu KPK, obok informacji o wszystkich europejskich programach wsparcia naukowców i przedsiębiorców, otwartych konkursach i planowanych wydarzeniach, znaleźć można praktyczne porady dla wnioskodawców i oferty współpracy dla jednostek naukowych i przedsiębiorców.

Portal KPK powinien stanowić punkt wyjścia dla wszystkich naukowców i zespołów badawczych planujących prowadzenie wysokiej jakości badań na skalę międzynarodową. Informacje te są także istotne dla dynamicznie rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki globalne.

You may also like