Dane statystyczne GUS w innej odsłonie – Portal Geostatystyczny

by Autor Gościnny
0 komentarz

Portal Geostatystyczny  to narzędzie do interaktywnej prezentacji kartograficznej i publikacji danych pozyskanych w spisach powszechnych oraz Banku Danych Lokalnych. 

Narzędzie gromadzi, prezentuje oraz udostępniania dane statystyczne wzbogacone o dane geoprzestrzenne. Prezentowane w portalu zjawiska pozwalają na monitorowanie danego obszaru, dokonywanie analiz, symulacji i prognoz oraz szacowanie różnego rodzaju ryzyka jak i opracowywanie sposobów jego zapobiegania.

Portal Geostatystyczny korzysta z technologii GIS (ang. Geographic Information System), czyli Systemu Informacji Geograficznej. Rozwiązania stosowane na portalu dostosowane są do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Portal Geostatystyczny prezentuje dane:

Portal adresowany jest do:

 • administracji publicznej
 • przedsiębiorców
 • użytkowników indywidualnych
 • instytucji naukowo–badawczych. Kompleksowe

Portal Geostatystyczny to część projektu budowy kompletnego i spójnego systemu e-Administracji. Portal wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a co za tym idzie ma charakter strategiczny dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. Prezentowane w portalu zjawiska pozwalaja na monitorowanie danego obszaru, dokonywanie analiz, symulacji i prognoz oraz szacowanie różnego rodzaju ryzyka jak i opracowywanie sposobów jego zapobiegania.

Funkcje i zakres danych Portalu Geostatystycznego

Portal to narzędzie do interaktywnej prezentacji kartograficznej i publikacji danych pozyskanych w spisach powszechnych.

Wyniki spisów opracowane zostały w Analitycznej Bazie Mikrodanych (ABM), która przy pomocy odpowiednich narzędzi informatycznych generuje różnego typu zestawienia danych oraz statystyki w postaci tabel i kostek wielowymiarowych.

Dzięki zaimplementowanym narzędziom użytkownicy mogą analizować przetworzone dane w postaci kostek OLAP, a dedykowana aplikacja umożliwia zarządzanie produktami spisowymi. Ponadto system posiada interfejsy służące do przesyłania danych do użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych tj. Eurostat (Eurofam, Census Hub). ABM składa się następujących podsystemów: przetwarzania danych, analiz informacji, udostępniania danych, zarządzania potrzebami i produktami, monitorowania jakości, bezpieczeństwa informacji, zarządzania i administracji, metadanych systemu ABM. W oparciu o wiedzę statystyczną, w ABM przeprowadzone są działania na zbiorach danych, mające na celu podsumowanie i opis danych, eksplorację danych w poszukiwaniu związków, struktur, układów, czynników i skupień, a także testowanie hipotez statystycznych i uogólnianie wyników. Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych, generowane są różnego typu zestawienia danych oraz statystyki w postaci tabel, miar statystycznych oraz grafik.

W ABM przygotowywane zostały również agregaty na potrzeby Portalu Geostatystycznego, które zostały zreplikowane do bazy Portalu.

Portal funkcjonuje w dwóch płaszczyznach:

 • dla użytkowników wewnętrznych (statystyka publiczna) – mają dostęp do danych jednostkowych i do danych zagregowanych,
 • dla użytkowników zewnętrznych – mają dostęp do danych zagregowanych, publikowanych z uwzględnieniem tajemnicy statystycznej.

Zakres prezentowanych danych jest definiowany za pomocą odpowiednich ról i uprawnień.

Interfejs Portalu Geostatystycznego

 • jest intuicyny – umożliwia szybki i łatwy dostęp do wynikowych informacji statystycznych
 • można wybrać zjawisko tematyczne z rozwijalnej listy lub odnalezienia tematu poprzez wyszukiwark
 • dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej jak kartogramy i różnego rodzaju kartodiagramy. Istnieje możliwość ustawienia własnych parametrów wizualizacji zjawiska tematycznego dla kartogramu, takich jak: miara, poziom agregacji (jednostka podziału terytorialnego), liczba przedziałów, metoda klasyfikacji, skala barw, przezroczystość oraz widoczność granic jednostek podziału terytorialnego oraz i ich etykiet.

Dodatkowe narzędzia dostępne na Portalu Geostatycznym:

 • identyfikacja obiektów
 • selekcja obiektów na mapie
 • wyszukiwarka miejscowości
 • wyszukiwarka adresów – dostępna dla użytkowników wewnętrznych
 • wyszukiwarka atrybutowo-przestrzenna. Portal umożliwia drukowanie wybranego obszaru mapy oraz eksport do wybranego formatu. Rozwiązanie to jest otwarte na inne serwisy zewnętrzne, z których można wczytywać dane przestrzenne  za pomocą usługi WMS.

Na Portalu Geostatystycznego można redagować własne mapy tematyczne w oparciu o dowolną cechę modelu danych, wykorzystując dynamiczne analizy przestrzenne, tj. analizy liniowe, odległościowe czy buforowanie obiektów.

Prezentacja wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010  umożliwia wygenerowanie 550 kartogramów i kartodiagramów zgrupowanych w 10 tematach głównych tj.:

 • dochody,
 • działalność gospodarcza,
 • struktura dochodów,
 •  wykorzystanie sprzętu,
 • zużycie nawozów,
 • powierzchnia zasiewów,
 • użytkowanie gruntów,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • aktywność ekonomiczna osób w gospodarstwach indywidualnych,
 • nakłady pracy według kategorii pracujących w gospodarstwach rolnych (aktywność stała).

Dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 można  wygenerowanie około 2000 kartogramów i kartodiagramów zgrupowanych w 39 tematach głównych. Przykładowe tematy główne dla tych danych to:

 • ludność według cech demograficznych,
 • edukacja,
 • aktywność ekonomiczna,
 • dojazdy do pracy,
 • źródła utrzymania,
 • niepełnosprawność,
 • dzietność kobiet,
 • kraj obywatelstwa,
 • kraj urodzenia,
 • migracje,
 • migracje wewnętrzne,
 • migracje zagraniczne,
 • imigracja,
 • emigracja,
 • gospodarstwa domowe,
 • rodziny,
 • mieszkania,
 • budynki.

źródło: Portal Geostatyczany

Autor: Beata Karaś

You may also like