Czym jest umowa cywilnoprawna?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
podpisywanie umowy

Podpisywanie umów jest czynnością, która towarzyszy nam praktycznie codziennie. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze codzienne czynności, takie jak robienie zakupów spożywczych czy korzystanie z transportu publicznego, opierają się na umowach. Z pewnością umowy są powszechnie obecne w naszym życiu, dlatego ważne jest, aby umieć je zawierać w sposób korzystny dla obu stron i zwracać na to szczególną uwagę.

Zawarcie umowy w sensie cywilnoprawnym następuje poprzez złożenie przez dwie lub więcej stron zgodnych oświadczeń woli. W ten sposób powstaje stosunek prawny o określonej treści, oparty na obowiązkach każdej ze stron wynikających z ich oświadczeń.

Co powinna obejmować umowa cywilnoprawna?

Zgodnie z polskim prawem cywilnym, strony stosunku prawnego mają swobodę kształtowania jego treści z pewnymi ograniczeniami. Przepisy ustawowe nie wymagają od stron stosowania określonych typów umów, o ile nie naruszają one prawa ani zasad współżycia społecznego. Zasada ta ma zastosowanie do formy i treści umowy. Niektóre przepisy, w zależności od przedmiotu umowy, określają formę wymaganą do jej zawarcia i przewidują konsekwencje jej nieprzestrzegania. Aby umowa była skuteczna, kontrahenci powinni uważnie przemyśleć cel i potencjalne zagrożenia wynikające z jej realizacji. Warto również pamiętać, że postanowienia umowy należy interpretować w oparciu o intencje stron, a nie tylko dosłowne brzmienie.

Minimalny zakres konsensusu, czyli niezbędne elementy umowy, powinny zostać ustalone przez strony w celu stworzenia skutecznej i obowiązującej umowy. W przypadku umów nazwanych, takich jak umowa sprzedaży, najmu czy dzierżawy, przepisy ustaw określają szereg elementów, które strony muszą uzgodnić, aby umowa była skuteczna. Jednakże określenie tylko niezbędnych elementów i zastosowanie ustnej formy umowy może prowadzić do nieporozumień co do obowiązków wynikających z umowy.

Odpowiednia forma umowy i dodanie klauzul

Aby zapewnić właściwe zabezpieczenie interesów stron umowy, należy wybrać odpowiednią formę umowy oraz dołączyć dodatkowe klauzule, które gwarantują bezpieczeństwo, takie jak, przykładowo, postanowienia dotyczące chwili wydania rzeczy lub postanowienia gwarancyjne. Dodatkowe postanowienia pomagają zmniejszyć bowiem ryzyko konfliktów między stronami w trakcie realizacji umowy. Często w umowach wprowadza się klauzule dotyczące odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań i kar umownych, które motywują strony do prawidłowego wykonania swoich obowiązków. Często są to najistotniejsze części umowy. 

 W celu zapewnienia ochrony interesów stron, ważne jest, aby treść i forma umowy odpowiadały nie tylko wymogom prawa, ale i celowi umowy. W wielu przypadkach pomoc specjalisty może okazać się potrzebna, szczególnie przy precyzyjnym określeniu praw i obowiązków stron.

Jeśli potrzebujesz więcej porad prawnych sprawdź bloga prawnego na stronie Kancelarii Adwokackiej Kamili Łukowicz.

You may also like