Czym jest prawo do informacji publicznej?

by Karolina Gorczyca
0 komentarz
prawo do informacji publicznej

Prawo do uzyskania informacji publicznej wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2014.7820). W rozumieniu tej ustawy informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, z ograniczeniami przewidzianymi dla informacji objętych tajemnicą państwową i tajemnicami chronionymi na gruncie obowiązujących ustaw. Co istotne, dysponent informacji nie może tu żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego od osoby zwracającej się o udzielenie informacji.

Zakres uprawnienia

Zgodnie z regulacją ustawową prawo do informacji publicznej obejmuje nie tylko uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, ale także prawo wglądu do dokumentów urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo to obejmuje swoim zakresem także uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej są organy władzy publicznej i inne jednostki wykonujące zadania publiczne. Zobowiązanie to obciąża daną instytucję lub organ tylko jeśli jest w posiadaniu informacji – prawo do informacji publicznej nie obliguje pozyskiwania informacji będących poza zakresem kompetencji czy władztwa danego podmiotu.

Tryb udostępniania informacji publicznych

Informacje publiczne udostępniane są poprzez ogłoszenia, udostępnianie, umożliwienie wzięcia udziału w obradach, czy udostępniania w centralnym repozytorium. Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium może być udostępniania na wniosek. Dostęp do takich informacji co do zasady jest bezpłatny, opłata może zostać pobrana jeśli z formą lub sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę związana jest konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez udostępniającego. Co istotne, podmiot udostępniający informację zobowiązany jest do zapewnienia możliwości sporządzania kopi, wydruków lub przesłania informacji na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik.

Termin na udostępnienie informacji

Co do zasady, udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Maksymalnym terminem jest tu termin 14 dni. Jeżeli w tym czasie informacja nie może być udostępniona konieczne jest powiadomienie wnioskodawcy o opóźnieniu i jego przyczynie oraz wskazaniu kiedy informacja zostanie udostępniona, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

You may also like