Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

by Autor Gościnny
0 komentarz

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało, aby wspierać rozwój systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności systemów ewidencyjno-informatycznych.

Systemy te umożliwiają podejmowanie działań optymalizujących wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia. CSIOZ działa od 1 sierpnia 2000 roku. 

System Informacyjny Ochrony Zdrowia współtworzą:

  • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dawniej eRZOZ) – jest to kompleksowy systemem informatyczny przeznaczony do obsługi procesów rejestracji podmiotów w ochronie zdrowia, zapewnia jawność i dostępność do danych rejestrowych;
  • Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia o nazwie „ZOZMAIL” – ma usprawniać przepływ informacji elektronicznej pomiędzy placówkami Zakładów Opieki Zdrowotnej i innymi placówkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia;
  • System Monitorowania Wypadków Konsumenckich – SMWK – tu gromadzi się informacje o wypadkach konsumenckich, ich okolicznościach i skutkach zdrowotnych oraz produktach, które mają związek z wypadkami. Informacje te  zbiera się, aby można było identyfikować produkty, które ze względu na swoje cechy lub okoliczności użytkowania mogą okazać się niebezpieczne;
  • System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej – SRK  – służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w ochronie zdrowia. Procesy związane z rejestracją systemów kodowania wdrożone w systemie SKR, są zgodne z normą PN-EN 1068:2005;
  • Interaktywna Mapa Zakładów Opieki Zdrowotnej  ATLAS  – to system do graficznej prezentacji Zakładów Opieki Zdrowotnej;
  • Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – CRCMPD – to system internetowy umożliwiający monitorowanie losów klinicznych pacjentów z przedporodowym, okołoporodowym i wczesnodziecięcym uszkodzeniem tzw. górnego neuronu ruchowego, którego następstwa stanowią zespół objawów mózgowego porażenia dziecięcego.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia współpracuje m.in. z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz innymi instytucjami administracji rządowej, wojewódzkimi wydziałami spraw społecznych oraz wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego w zakresie statystyki medycznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. CSIOZ utrzymuje ścisłe kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także świadczeniodawcami i samorządami zawodów medycznych.

Źródło: http://www.csioz.gov.pl/ocentrum.php

 

You may also like