Bezpieczeństwo Informacji w Podmiotach Sektora Finansów Publicznych – szkolenie 25-26 marca Łódź

Bezpieczeństwo informacji w podmiotach sektora finansów publicznych jest zagadnieniem stosunkowo nowym. Pomimo prawnego obowiązku podmioty zajmują się tym problemem w nieznacznym stopniu. Pracownicy odpowiedzialni za te zadania, z uwagi na niewielką ilość informacji, publikacji i literatury oraz wysoce specjalistyczną i trudną stronę legislacyjną rozporządzenia, nie zawsze posiadają dostateczną wiedzę.

Dlatego Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej przygotowała szkolenia na temat: Bezpieczeństwo Informacji w Podmiotach Sektora Finansów Publicznych.

Szkolenie jest adresowane do kierowników jednostek lub ich zastępców, audytorów wewnętrznych, osób prowadzących sprawy bezpieczeństwa informacji.

Cel szkolenia 

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i technologicznych wynikających z regulacji zawartych w § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Program szkolenia został wstępnie ujęty w sześciu blokach

Blok I              Aspekty prawne i organizacyjne bezpieczeństwa informacji

Blok II            Polityka bezpieczeństwa informacji

Blok III          Bezpieczeństwo informacji – analiza ryzyka

Blok IV        Bezpieczeństwo informacji – rozwiązania i standardy techniczne i technologiczne

Blok V             Zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji

Blok VI        Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji

Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

termin: 25-26 marca 2014 r.

miejsce: Łódź

Dokładne miejsce uzależnione jest od ilości uczestników. Wstępnie przewidziano lokalizację: Hotel Centrum, Hotel Savoy lub Grand Hotel – centrum miasta. Dokładna informacja zostanie umieszczona na stronie Izby Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej www.ciesc.pl w zakładce Aktualności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601-211-273.