Instytucje państwowe

by Patrycja Hrabiec Hojda

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Mienia Wojskowego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rezerw Materiałowych
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Agencja Wywiadu

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Biuro Nasiennictwa Leśnego
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centralny Ośrodek Informatyki
Centrum Informatyczne Edukacji
Centrum Informatyki Resortu Finansów
Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW 
Centrum Personalizacji Dokumentów 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Główny Inspektor Farmaceutyczny 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Geodeta Kraju, Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
Główny Urząd Miar 
Główny Urząd Statystyczny

Instytut Pamięci Narodowej 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Izby Morskie 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Krajowa Administracja Skarbowa
Krajowa Rada Sądownictwa
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
Komitet Standardów Rachunkowości 
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowa Rada Biblioteczna oraz Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro Wyborcze 
Krajowe Centrum do Spraw AIDS 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej  
Ministerstwo Energii 
Ministerstwo Finansów 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ministerstwo Sportu i Turystyki  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Rada Archiwalna
Naczelny Sąd Administracyjny
Najwyższa Izba Kontroli
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
Narodowe Centrum Kultury 
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)

Obrona Cywilna Kraju
Ochotnicze Hufce Pracy
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Ośrodek Wspierania Edukacji

Państwowa Agencja Atomistyki
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Policja
Polska Akademia Nauk
Polska Agencja Kosmiczna
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Akredytacji 
Prezydent RP
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Prokuratura Krajowa 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
Rządowe Centrum Legislacji
Rzecznik Finansowy
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich

Sąd Najwyższy
Sejm
Senat

Służba Ochrony Państwa
Spółka Restrukturyzacji i Kopalń Spółka Akcyjna
Straż Graniczna
Straż Więzienna

Transportowy Dozór Techniczny
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Urząd Patentowy RP
Urząd Regulacji Energetyki (URE)
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Urząd Transportu Kolejowego 
Urząd Zamówień Publicznych

Wyższy Urząd Górniczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 

X