Baza danych statystycznych FAOSTAT

by Rynek Informacji
0 komentarz

FAOSTAT jest komponentem misji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO w zbieraniu, opracowywaniu i rozpowszechnianiu danych dotyczących produkcji, dystrybucji, konsumpcji produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt.

Wydział statystyczny FAO odpowiedzialny za bazę danych FAOSTAT oferuje bezpłatny i łatwy dostęp do bazy z 245 krajów i 35 obszarów regionalnych, w języku: angielskim, francuskim, hiszpańskim. Od 2012 roku dane udostępniane są za pomocą nowej platformy bazowej, która nie wymaga rejestracji i nie posiada ograniczeń ilościowych w poborze danych. Szata graficzna dorównuje standardom współczesnych interfejsów, jest bardziej przejrzysta i zapewnia swobodę w poruszaniu się po bazie. Baza wyposażona jest w szereg nowych narzędzi m. in. do analizy regresji liniowych i jednowymiarowych statystyk, do filtracji w procesie wyszukiwawczym czy do wizualizacji danych. Dostęp do starej bazy jest nadal możliwy, natomiast nie zawiera ona aktualnych danych od  października 2014.

Zawartość bazy FAOSTAT

Szeregi czasowe danych sięgają 1961 roku, kończą się oczywiście na chwili obecnej. Platforma składa się z ponad 40 baz danych FAO. Zasoby w FAOSTAT pogrupowane są na 14 głównych kategorii (produkcja, handel, populacja, leśnictwo, inwestycje, emisje, wskaźniki, zasoby, ceny, bilanse żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, itd.) Poszczególne kategorie rozgałęziają się na bardziej zawężone grupy zasobów. Przykładowo:

Kategoria – grupy zasobów w danej kategorii:

  • Produkcja – uprawy, uprawy przetwarzane, hodowla, hodowla przetworzona, żywe zwierzęta, wskaźniki produkcyjne;
  • Leśnictwo – produkcja i handel;
  • Inwestycje – kapitały zakładowe, maszyny, wydatki rządów;
  • Zasoby – nawozy, handel nawozami, stosowane pestycydy, handel pestycydami, ziemia.

 Pobieranie danych

Browse Data, Download Data, Compare Data i Analysis to podstrony z dyspozycjami ściągania danych na dysk własnego komputera. Najczęściej występują dwa warianty pobierania danych – w postaci zestawień wizualizacji danych i zestawień tabelarycznych. Dostępne formaty poboru danych to plik Excel i CSV, a w postaci graficznej: PNG, JPG, PDF i SVG.

Indywidualna filtracja danych prowadzi użytkownika do skonkretyzowanych zasobów odpowiadających na jego potrzeby.  Baza nie prezentuje gotowych zestawień tabelarycznych, natomiast umożliwia pobieranie danych zawężanych wedle podstawowych i najczęściej występujących filtrów w tego typu bazach (kategoria, podgrupy, kraje, pozycje, elementy, przedział czasowy). Dodatkowym rozwiązaniem dla wygody użytkownika jest możliwość konfiguracji tabeli (układu kolumn, wierszy i subwierszy).

Analiza danych

FAOSTAT uruchomił moduł ułatwiający analizę danych. Jest to narzędzie, które szczególnie przyda się analitykom potrzebującym wykonywać na danych różnego rodzaju transformacje i obliczenia. Aktualnie ta część bazy umożliwia wyliczenie regresji czy pozyskanie podstawowych wartości dla danego szeregu czasowego, takich jak: średnia, mediana, odchylenie standardowe czy kwantyle. Na tym etapie nie są to więc bardzo zaawansowane możliwości, niemniej daja obiecujące rokowania na przyszłość.

 Metodologia i standardy

To część bazy FAOSTAT opisująca wybrane wskaźniki, metodologie i klasyfikacje podziału danych. Zawarte są w niej dokładne opisy kategorii, produktów rolnych jak i wybranych metod gromadzenia, przekształcania, oszacowywania i prezentacji danych (odrębne dla poszczególnych kategorii zasobów). Do tego zapoznać się można z opisem kolekcji danych, okresami referencyjnymi i szczegółowymi informacjami o dostarczanych danych – z jakich źródeł pochodzą lub od jakich krajów, instytucji etc. zostały uzyskane. Wszelkie uwagi dotyczące np. różnic liczbowych także mają swoje miejsce w tej części bazy FAOSTATU. Dość często, lecz nie w każdym przypadku kategorii obok uwag możemy znaleźć informacje o dokładnych beneficjentach danych, jakości informacji, typie danych, ostatniej aktualizacji czy zasięgu geograficznym otrzymanych danych.

Dodatkowo znajdziemy tutaj słowniczek zawierający dokładne definicja fraz i pojęć występujących w bazie oraz wykaz skrótów.

Inne zasoby dot. rolnictwa

Dość często do skompletowania danych dotyczących rolnictwa analitycy rynku obok zasobów FAOSTATU pobierają dane z WDI Banku Światowego. Choć zasoby Banku Światowego dotyczące rolnictwa skupiają się na danych w kierunku – rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, okazać się mogą one trafnym dopełnieniem pozyskiwanych zasobów z bazy FAOSTAT. Warto także pamiętać o danych z zasobów krajowych urzędów statystycznych bądź w skali europejskiej z EUROSTATU.

You may also like